top of page

Avis legal

Informació a l’Usuari

Usuari és qui accedeix a aquest web. Això implica l’acceptació total de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal des del mateix moment de l’accés. Aquest Avís Legal pot sofrir modificacions, pel que l’Usuari ha de llegir-lo atentament sempre que accedeixi a aquest web.

Política de Privadesa

Les Parròquies de Sant Sadurní i de la Mare de Déu del Carme informen l’Usuari que compleix amb la vigent normativa de Protecció de Dades, especialment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002 i la RGPD: Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. D’acord amb el que disposa aquesta normativa, Les Parròquies de Sant Sadurní i de la Mare de Déu del Carme només recullen les dades rigorosament necessàries per a oferir els serveis relatius a les seves activitats, juntament amb les altres activitats, prestacions i serveis atribuïts per la Llei.

 

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis de jurisprudència, legislació, o dels criteris determinats per l’autoritat competent a cada moment. En aquest cas, Les Parròquies de Sant Sadurní i de la Mare de Déu del Carme es reserven el dret a modificar el present Avís Legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment d’accedir a aquest web.

Confidencialitat

Qualsevol dada proporcionada mitjançant formulari o correu electrònic serà tractada segons la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i tindrà en qualsevol cas caràcter confidencial per al personal de Les Parròquies de Sant Sadurní i de la Mare de Déu del Carme que ho gestioni.

 

Voluntarietat

Informem l’Usuari que les respostes a les qüestions sol·licitades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquest web tenen caràcter voluntari. La no complementació de certes dades requerides pot implicar la impossibilitat d’accés al servei sol·licitat.

 

Conseqüència

A través de la implementació dels formularis relatius a serveis prestats per Les Parròquies de Sant Sadurní i de la Mare de Déu del Carme  inclosos aquest web, l’Usuari accepta la inclusió i tractament de les dades que proporcioni en un fitxer de Dades de Caràcter Personal, del qual és titular Les Parròquies de Sant Sadurní i de la Mare de Déu del Carme, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

 

Drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de dades de l’Usuari

L’Usuari podrà exercitar, respecte de les dades subministrades mitjançant els formularis relatius a serveis prestats per La Parròquia de Sant Sadurní inclòs aquest web, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. L’Usuari podrà exercitar dites dretes mitjançant una sol·licitud escrita i signada, i acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

 

Parròquia de Sant Sadurní (Protecció de Dades Personals)

Camí Antic de Martorelles, 3.

08170, Montornès del Vallès

santsadurni534@bisbatdeterrassa.org

 

Si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a la Parròquia de Sant Sadurní en l’adreça indicada.

 

Dades conservades, durada i finalitat

Les Parròquies de Sant Sadurní i de la Mare de Déu del Carme  guarden durant el temps necessari exclusivament dades de contacte de caràcter bàsic, com són el nom, cognom, telèfon i correu electrònic. Les Parròquies de Sant Sadurní i de la Mare de Déu del Carme  són responsables d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Les Parròquies de Sant Sadurní i de la Mare de Déu del Carme, i tenen la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses. Aquesta informació és rebuda per Les Parròquies de Sant Sadurní i de la Mare de Déu del Carme i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses o institucions, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6), anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10), segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

 

Compromís de l’usuari

La introducció de dades en algun dels formularis situats en aquest web implica l’acceptació de les presents condicions d’ús i Política de Privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i Avís Legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en aquest web.

 

Baixa de la llista de distribució

Ocasionalment, Les Parròquies de Sant Sadurní i de la Mare de Déu del Carme  envien un correu electrònic o missatge de WhatsApp informatiu relatiu a les novetats mostrades en aquest web i vinculades a les seves activitats. En qualsevol moment l’Usuari pot donar-se de baixa de la llista de distribució enviant un correu electrònic a santsadurní534@bisbatdeterrassa.org

 

Responsabilitats de l’Usuari per ús i contingut

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en en aquests, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o serveis ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús.

Montornès del Vallès, gener de 2020

conversacion.png
bottom of page